Oświadczenie o ochronie danych i identyfikacja oferenta

Oświadczenie o ochronie danych i identyfikacja oferenta 

A. Oświadczenie RUAG o prywatności

B. Polityka prywatności RUAG podczas targów i podobnych imprez

______________________________________________

A. Oświadczenie RUAG o prywatności

1. Kim jesteśmy
2. Kiedy stosuje się niniejsze zasady prywatności?
3. Jakie dane osobowe i w jakim celu gromadzi RUAG?
4. Komu RUAG udostępnia dane osobowe użytkownika?
5. Kiedy dane osobowe użytkownika są przekazywane do krajów trzecich?
6. Jak RUAG chroni dane osobowe użytkownika?
7. Jak długo RUAG przechowuje dane osobowe użytkownika?
8. Jakie uprawnienia przysługują użytkownikowi w odniesieniu do jego danych osobowych?
9. Dane do kontaktu

Ochrona danych osobowych to kwestia zaufania, a zaufanie ze strony użytkowników stanowi główną wartość grupy RUAG i wszystkich osób prawnych wchodzących w jej skład (dalej zwanych „RUAG”).

1. Kim jesteśmy

Niniejsze oświadczenie o prywatności stosuje się do wszystkich osób prawnych z grupy RUAG. Każda spółka z grupy RUAG, która przetwarza dane osobowe do swoich własnych celów biznesowych, pełni rolę administratora danych. Na przykład jeśli użytkownik kontaktuje się ze spółką w sprawach jej dotyczących, spółka będzie administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z żądaniem użytkownika, a jeśli spółka zaprasza użytkownika na wydarzenie dla klientów, będzie administratorem danych przetwarzanych podczas wydarzenia. Lista spółek grupy RUAG i ich danych do kontaktu znajduje się pod adresem www.ruag.com.

W przypadku pytań lub wniosków dotyczących przetwarzania swoich danych osobowych użytkownik może skontaktować się z zespołem RUAG ds. ochrony danych pod adresem data.protection(at)ruag.com.

2. Kiedy stosuje się niniejsze zasady prywatności?

Niniejsze oświadczenie o prywatności stosuje się do przetwarzania danych osobowych w związku z działaniami biznesowymi RUAG we wszystkich obszarach działalności. Oświadczenie dotyczy przetwarzania historycznych i przyszłych danych osobowych.

Prosimy pamiętać, że do pracowników, kandydatów i uczestników ekspozycji handlowych, targów pracy i tym podobnych wydarzeń mogą mieć zastosowanie osobne oświadczenia o prywatności. Zasady te są dostępne pod adresem www.ruag.com/en/privacy.

3. Jakie dane osobowe i w jakim celu gromadzi RUAG?

RUAG może przetwarzać dane osobowe w następujących sytuacjach i celach:

Kontakt: RUAG może przetwarzać dane osobowe użytkownika, który kontaktuje się z RUAG, lub z którym kontaktuje się RUAG, na przykład gdy kontakt następuje poprzez dział obsługi klienta, korespondencję pisemną lub połączenie telefoniczne. W takim przypadku RUAG przetwarza zwykle imię, nazwisko i dane do kontaktu użytkownika oraz treść i czas wysłania stosownych wiadomości. RUAG może korzystać z tych danych, aby udzielać użytkownikowi informacji, przetwarzać jego żądania i kontaktować się z nim. RUAG może również przekazywać wiadomości wewnątrz grupy, na przykład jeśli żądanie użytkownika dotyczy innego podmiotu z grupy.

Odwiedzanie witryn, korzystanie z aplikacji: Gdy użytkownik odwiedza witryny bądź instaluje aplikacje RUAG i korzysta z nich, RUAG może automatycznie gromadzić informacje o jego przeglądarce, adresie IP komputera, dostawcy usług internetowych, witrynie z której nastąpiło przejście do witryny RUAG, czasie trwania odwiedzin w witrynie oraz użytym urządzeniu (na przykład komputerze, smartfonie lub tablecie oraz zainstalowanym w nim systemie operacyjnym). RUAG może również przechowywać listę stron, które użytkownik wyświetlił podczas odwiedzin. Informacje te mogą być wykorzystywane do ulepszania sposobu działania witryny, prowadzenia statystyk i administrowania systemem. RUAG może również wykorzystywać tzw. pliki cookie, niewielkie pliki tekstowe tymczasowo lub na stałe przechowywane w urządzeniu użytkownika, gdy odwiedza on witrynę RUAG. W plikach cookie zapisywane są informacje o liczbie osób odwiedzających witrynę, odwiedzonych stronach i czasie odwiedzin. Pliki te są często wymagane do zapewnienia funkcjonalności witryny.

Inne pliki cookie mogą być używane do spersonalizowania oferty i umożliwienia RUAG wyświetlania użytkownikowi dopasowanych do niego reklam osób trzecich. Użytkownik może wyłączyć korzystanie z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Może to jednak wpłynąć na komfort korzystania przez niego z witryny.

RUAG może również wykorzystywać usługi analityczne świadczone przez usługodawców zewnętrznych, takie jak Google Analytics oferowane przez firmę Google LLC z USA. W ramach tych usług usługodawca zbiera informacje o wykorzystaniu danej witryny, często w postaci uniemożliwiającej ich powiązanie z konkretnymi osobami.

Wreszcie RUAG może wykorzystywać funkcje usługodawców takich jak Facebook, w związku z czym usługodawca ten może przetwarzać dane użytkownika. Sugerujemy zatem zapoznanie się z zasadami prywatności usługodawców zewnętrznych.

Korzystanie z poczty elektronicznej Firma RUAG może wykorzystywać imię, nazwisko i adres e-mail użytkownika do wysyłania mu powiadomień, aktualizacji, zaproszeń na wydarzenia i innych informacji, najpierw poprosi jednak o zgodę, chyba że uzyskała dane osobowe użytkownika w kontekście świadczenia swoich usług. Jeśli użytkownik nie chce już otrzymywać od RUAG wiadomości marketingowych, może się w dowolnym momencie wypisać, klikając łącze znajdujące się w tych wiadomościach. RUAG może korzystać z usług usługodawcy zewnętrznego w celu sprawdzenia, czy użytkownik otwiera jej wiadomości lub klika zawarte w nich łącza. Użytkownik może temu zapobiec, wybierając odpowiednie ustawienia w swoim kliencie pocztowym.

Odwiedziny w obiektach RUAG: Użytkownicy wchodzący do obiektów RUAG mogą być rejestrowani na wideo w odpowiednio oznaczonych obszarach dla celów bezpieczeństwa i dowodowych. Użytkownik może również mieć możliwość korzystania z sieci bezprzewodowej. W takim przypadku RUAG gromadzi podczas rejestracji dane konkretnego urządzenia i może poprosić użytkownika o podanie swoich personaliów i adresu e-mail.

Wydarzenia dla klientów: Gdy RUAG organizuje wydarzenia dla klientów (takie jak wydarzenia reklamowe, sponsoringowe, kulturalne i sportowe), również może przetwarzać dane osobowe. Dane te mogą obejmować personalia i adres uczestników lub osób zainteresowanych oraz, w zależności od wydarzenia, inne dane, na przykład datę urodzenia. RUAG może przetwarzać te dane w celu organizacji wydarzeń dla klientów, lecz również bezpośredniego kontaktowania się z użytkownikiem i lepszego poznania go. Dodatkowe szczegóły znajdują się we właściwych warunkach uczestnictwa. W przypadku gdyby użytkownik potrzebował dodatkowych danych na temat przetwarzania przez RUAG jego danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z zasadami prywatności dotyczącymi ekspozycji handlowych, targów pracy i podobnych wydarzeń (łącze podano powyżej).

Kontrahenci: RUAG współpracuje z różnymi firmami i kontrahentami, na przykład dostawcami, komercyjnymi użytkownikami towarów i usług oraz usługodawcami (na przykład świadczącymi usługi informatyczne). RUAG może przetwarzać dane osobowe osób do kontaktu z tych firm, na przykład ich personalia, dział i stanowisko. Zależnie od obszaru działalności RUAG ma również obowiązek badania właściwych firm i/lub ich pracowników. Jeśli taka sytuacja ma miejsce, użytkownik zostanie o niej powiadomiony osobno. RUAG może również przetwarzać dane osobowe użytkownika, aby polepszyć zorientowanie na, zadowolenie i lojalność klienta (zarządzanie relacjami z klientami).

Administrowanie: RUAG może przetwarzać dane osobowe w celu wewnętrznego administrowania RUAG i grupą. Przetwarzanie danych osobowych może następować na przykład przy zarządzaniu systemami informatycznymi lub nieruchomościami. RUAG może również przetwarzać dane osobowe do celów rachunkowości i archiwizacji oraz ogólnie sprawdzania i ulepszania procesów wewnętrznych.

Transakcje biznesowe: RUAG może również przetwarzać dane osobowe w celu przygotowania i przetwarzania transakcji swoich spółek i innych.

Ubieganie się o stanowisko: RUAG może również przetwarzać dane użytkownika ubiegającego się o stanowisko. Zasadniczo RUAG wymaga podania oprócz informacji i dokumentów typowych również tych wymienionych w ogłoszeniu. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych w związku z ubieganiem się użytkownika na stanowisko znajdują się w zasadach RUAG dot. prywatności kandydatów (łącze podano powyżej).

Zatrudnienie: RUAG przetwarza dane osobowe swoich pracowników przez okres ich zatrudnienia. W tym względzie stosuje się specjalne oświadczenie RUAG o prywatności pracowników.

Przestrzeganie wymagań prawnych: RUAG może przetwarzać dane osobowe, aby przestrzegać wymagań prawnych. Są to na przykład organizacja programu sygnalistów, którzy zgłaszają podejrzenia nieprawidłowości, dochodzenia wewnętrzne lub ujawnienie dokumentów organowi, jeśli firma RUAG ma zasadny powód ujawnienia lub jest do tego zobowiązana prawem. W tym kontekście RUAG może przetwarzać personalia, dokumentację lub zeznania dotyczące jej samej lub osób trzecich.

Ochrona danych osobowych: RUAG może przetwarzać dane osobowe w różnych konfiguracjach, aby chronić swoje uprawnienia, na przykład wysuwać roszczenia przed sądem lub organem krajowym lub zagranicznym albo poza nimi bądź bronić się przed roszczeniami. RUAG może na przykład wyjaśniać schemat procesu przetwarzania danych lub przekazywać dokumenty organowi. Organy mogą wymagać od RUAG ujawnienia dokumentów zawierających dane osobowe.

RUAG przetwarza dane osobowe na następujących podstawach:

 • wykonanie umowy;
 • uzasadniony interes. Powyższe obejmuje na przykład interes polegający na dbaniu o klienta i pozaumownych kontaktach z klientami; działaniach marketingowych; lepszym poznaniu klientów i innych osób; rozwijaniu nowych i ulepszaniu istniejących produktów i usług; zwalczaniu oszustw; zapobieganiu przestępstwom i prowadzeniu dochodzeń; ochronie klientów, pracowników i innych osób, a także danych, tajemnic i majątku grupy RUAG; gwarantowaniu bezpieczeństwa systemów informatycznych, zwłaszcza w związku z korzystaniem z witryn, aplikacji i innej infrastruktury informatycznej; gwarantowaniu i organizowaniu działań biznesowych, w tym prowadzenia i dalszego rozwijania witryn i innych systemów; zarządzaniu spółką i jej rozwijaniu; sprzedaży i zakupie przedsiębiorstw, ich części i innych składników majątku; oraz egzekwowaniu roszczeń lub obronie przed nimi;
 • zgoda użytkownika, jeśli została uzyskana osobno; oraz
 • przestrzeganie obowiązków prawnych i regulacyjnych.

Użytkownik zasadniczo nie ma obowiązku ujawniania RUAG swoich danych osobowych. RUAG musi jednak gromadzić i przetwarzać określone dane, aby umożliwić zawarcie i wykonanie umowy, oraz w innych celach.

4. Komu RUAG udostępnia dane osobowe użytkownika?

Dostęp do danych osobowych użytkownika posiadają pracownicy RUAG w zakresie niezbędnym do realizacji wyżej opisanych celów oraz wykonywania przez nich obowiązków pracowniczych. Przetwarzając dane osobowe, pracownicy działają zgodnie z poleceniami RUAG i są objęci obowiązkiem zachowania poufności i tajności.

RUAG może również przekazywać dane osobowe użytkownika innym podmiotom z grupy RUAG w celu wewnętrznego administrowania grupą oraz rozmaitych celach przetwarzania opisanych w niniejszych zasadach prywatności. Oznacza to, że dane osobowe użytkownika mogą być w powyższych celach przetwarzane i łączone z danymi osobowymi pochodzącymi od innego podmiotu z grupy RUAG.

RUAG może również ujawniać dane osobowe użytkownika usługodawcom zewnętrznym, którzy świadczą na rzecz RUAG określone czynności biznesowe („podmioty przetwarzające”), w szczególności:

 • usługi informatyczne, na przykład przechowywanie danych, usługi chmury, analizę danych itd.;
 • usługi doradcze, na przykład doradztwo podatkowe, obsługa prawna, konsultanci ds. zarządzania, agencje pośrednictwa pracy itd.;
 • usługi logistyczne polegające na dostarczaniu towarów;
 • usługi administracyjne, na przykład zarządzanie nieruchomościami;
 • usługi informacji biznesowej i windykacji należności.

Istnieją również inne sytuacje, w których RUAG może ujawnić dane osobowe użytkownika:

 • RUAG może ujawnić dane osobowe użytkownika osobom trzecim (na przykład organom), jeśli wymaga tego prawo. RUAG zastrzega sobie również prawo przetwarzania danych osobowych użytkownika w celu zastosowania się do orzeczenia sądu, wysunięcia roszczeń lub obrony przed nimi, albo gdy jest to konieczne z innych względów prawnych.
 • RUAG może ujawnić dane osobowe użytkownika osobom trzecim (na przykład nabywcy), jeśli jest to niezbędne w transakcji biznesowej.

5. Kiedy dane osobowe użytkownika są przekazywane do krajów trzecich?

Podmioty otrzymujące dane osobowe użytkownika (punkt 4) mogą znajdować się za granicą, w tym w krajach innych niż należące do UE/EOG i Szwajcaria, których ustawodawstwo może nie chronić danych osobowych użytkownika w tym samym stopniu co ustawodawstwo krajów UE/EOG i Szwajcarii. Jeśli RUAG ujawni dane osobowe użytkownika podmiotowi w takim kraju, zawiera zwykle umowę o przekazywaniu danych, aby zapewnić odpowiednią ochronę tych danych, w tym umów. Dodatkowe informacje na ten temat można uzyskać, kontaktując się z zespołem RUAG ds. ochrony danych (data.protection(at)ruag.com).

6. Jak RUAG chroni dane osobowe użytkownika?

RUAG stosuje odpowiednie techniczne i organizacyjne procesy bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych i chronić je przed nieupoważnionym lub bezprawnym przetwarzaniem oraz zapobiec ryzyku utraty, nieumyślnej zmiany, nieumyślnego ujawnienia lub nieupoważnionego dostępu do danych osobowych.

7. Jak długo RUAG przechowuje dane osobowe użytkownika?

RUAG przechowuje dane osobowe użytkownika nie dłużej niż to konieczne do realizacji celów, w których są one gromadzone, lub przestrzegania prawnych obowiązków zachowywania danych.

8. Jakie uprawnienia przysługują użytkownikowi w odniesieniu do jego danych osobowych?

Użytkownikowi przysługują, w granicach określonych obowiązującymi przepisami prawa, następujące uprawnienia: Użytkownik może między innymi żądać dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez RUAG, wnioskować o poprawienie lub usunięcie danych, oraz żądać zwrotu przekazanych RUAG danych osobowych lub przesłania ich wybranej przez użytkownika osobie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i maszynowo czytelnym formacie.

Jeśli użytkownik udzielił zgody na przetwarzanie przez RUAG swoich danych osobowych, może ją również cofnąć. Użytkownik ma prawo wniesienia do organu ochrony danych skargi dotyczącej sposobu korzystania przez RUAG z jego danych osobowych.

9. Dane do kontaktu

W przypadku pytań lub chęci skorzystania z uprawnień dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z zespołem RUAG ds. ochrony danych (data.protection(at)ruag.com).

______________________________________________

B. Polityka prywatności RUAG podczas targów i podobnych imprez

1. Kategorie danych osobowych i cele ich przetwarzania
2. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez RUAG
3. Źródła pozyskiwania Państwa danych osobowych
4. Okres przechowywania
5. Przekazywanie Państwa danych osobowych podmiotom trzecim
6. Przekazywanie Państwa danych osobowych podmiotom trzecim w krajach poza Unią Europejską
7. Czy są Państwo zobowiązani do przekazywania nam swoich danych osobowych?
8. Państwa prawa

Ochrona danych osobowych to kwestia zaufania, a Państwa zaufanie stanowi główną wartość grupy RUAG i wszystkich podmiotów prawnych wchodzących w jej skład („RUAG”). Niniejsza polityka prywatności („Polityka prywatności”) została opracowana na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE („RODO”) i ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony wszystkim osobom, których dane są przetwarzane przez RUAG w ramach targów i podobnych imprez oraz aby zapewnić, że podmioty RUAG spoza UE również przestrzegają postanowień RODO. Możemy przetwarzać Państwa dane („dane osobowe”) dla własnych celów, stając się wówczas administratorem Państwa danych osobowych. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można znaleźć w Polityce prywatności RUAG pod adresem www.ruag.com/en/privacy.

1. Kategorie danych osobowych i cele ich przetwarzania

Przetwarzaniu mogą podlegać Państwa służbowe dane do kontaktu (np. imię i nazwisko, stanowisko, służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu, dział itp.), Państwa funkcja w firmie, informacje dotyczące relacji z klientem, takie jak Państwa zainteresowanie naszymi produktami i usługami, a także wszelkie inne dane osobowe zawarte w korespondencji przesyłanej przez Państwa lub inne osoby do firmy RUAG. Wspomniane dane osobowe mogą być przetwarzane w celach związanych z zarządzaniem relacją z klientem oraz rozwojem relacji z Państwem i/lub Państwa pracodawcą. Jeśli Państwa pracodawca zawrze z nami umowę, wówczas może mieć zastosowanie dodatkowa polityka prywatności. Ponadto możemy wykorzystywać Państwa adres e-mail do przesyłania materiałów marketingowych i informacyjnych. Mają Państwo prawo każdorazowo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych.

2. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez RUAG

Przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych jest dozwolone przez prawo. Jeśli ogólne rozporządzenie o ochronie danych UE 2016/679 („RODO”) dotyczy przetwarzania przez nas danych, wówczas podstawą prawną przetwarzania jest art. 6, ust. 1, lit. b i f RODO, w którym dopuszcza się przetwarzanie danych osobowych w celu zawarcia i realizacji umowy oraz w uzasadnionym interesie.

3. Źródła pozyskiwania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe wymienione w punkcie 1.1 powyżej możemy pozyskiwać od Państwa i Państwa współpracowników, w razie dalszego kontaktu, lub od Państwa pracodawcy.

4. Okres przechowywania

Okres przechowywania danych osobowych jest zależny od celu, w jakim są przetwarzane. Państwa dane osobowe wymienione w punkcie 1.1 będziemy przechowywali tak długo, jak jest to konieczne w związku z danym celem i/lub jest wymagane przez obowiązujące prawo.

5. Przekazywanie Państwa danych osobowych podmiotom trzecim

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim w ramach świadczenia usług na naszą rzecz, w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności. Dotyczy to również podmiotów świadczących usługi z zakresu hostingu danych. Ponadto możemy ujawniać Państwa dane osobowe, jeśli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo bądź w ramach postępowania prawnego, na przykład zgodnie z nakazem sądu lub na żądanie organów ścigania, w przypadku gdy uznamy, że ujawnienie danych jest niezbędne lub właściwe w naszym uzasadnionym interesie, na przykład aby zapobiec szkodom lub stratom finansowym, w związku z dochodzeniem w sprawie domniemanego lub rzeczywistego oszustwa bądź innej niezgodnej z prawem działalności, a także w przypadku sprzedaży lub transferu całości lub części działalności bądź aktywów (w tym również w razie reorganizacji, rozwiązania czy likwidacji).

6. Przekazywanie Państwa danych osobowych podmiotom trzecim w krajach poza Unią Europejską

Podmioty trzecie, o których mowa w punkcie 2.1, którym przekazujemy Państwa dane osobowe, mogą znajdować się poza Unią Europejską. Może to być kraj, dla którego Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony. Oznacza to, że poziom ochrony danych w takim kraju może być nieporównywalny z ochroną danych zapewnianą na terenie Unii Europejskiej. Zabezpieczeniem stosowanym przez nas w celu ochrony Państwa danych osobowych w razie takiego transferu są tak zwane standardowe klauzule unijne.

7. Czy są Państwo zobowiązani do przekazywania nam swoich danych osobowych?

Przekazanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym. Oznacza to, że nie są Państwo zobowiązani do przekazywania nam swoich danych osobowych. Jeśli nie przekażą nam Państwo swoich danych osobowych, nie będziemy mogli komunikować się z Państwem i, być może, kontynuować relacji biznesowej z Państwem i Państwa pracodawcą.

8. Państwa prawa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych mają Państwo prawo do:

a) dostępu, korekty i/lub usunięcia Państwa danych osobowych,
b) ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
c) poinformowania nas, że nie życzą sobie Państwo otrzymywania informacji marketingowych, oraz
d) (w niektórych sytuacjach) zlecenia przekazania określonych danych osobowych Państwu lub podmiotowi trzeciemu. Aby skorzystać z tego prawa, należy skontaktować się z nami za pomocą danych podanych na początku niniejszej Polityki prywatności.

W stopniu, w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych jest oparte na Państwa zgodzie, mają Państwo również prawo wycofać swoją zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w oparciu o zgodę udzieloną przed jej wycofaniem, oraz W przypadku chęci skorzystania z uprawnień dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z zespołem RUAG ds. ochrony danych (data.protection(at)ruag.com). Mogą Państwo również złożyć skargę dotyczącą przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych do właściwego organu ds. ochrony danych.