Prohlášení o ochraně osobních údajů a označení poskytovatelů

Prohlášení o ochraně osobních údajů a označení poskytovatelů 

A. Oznámení o ochraně osobních údajů skupiny RUAG

B. 
Oznámení o ochraně osobních údajů pro veletrhy a podobné akce skupiny RUAG

_________________________________________________

A. Oznámení o ochraně osobních údajů skupiny RUAG

1. Kdo jsme
2. Kdy jsou uplatňovány tyto zásady ochrany osobních údajů?
3. Jaké osobní údaje zpracováváme a pro jaké účely?

4. S kým sdílíme vaše osobní údaje?
5. Kdy zpřístupňujeme vaše osobní údaje do třetích zemí?
6. Jak chráníme vaše osobní údaje?
7. Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?
8. Jaká máte práva s ohledem na vaše osobní údaje?
9. Kontaktní údaje

Ochrana osobních údajů je záležitostí důvěry a vaše důvěra patří mezi základní hodnoty skupiny RUAG a všech jejích právních subjektů, které ji tvoří („skupina RUAG“, a/nebo „my“ a/nebo „nám“).

1. Kdo jsme

Toto oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje na všechny právní subjekty skupiny RUAG. Každá společnost skupiny RUAG, která zpracovává osobní údaje pro vlastní obchodní účely, je správcem údajů. Pokud například jednáte s některou společností v záležitosti, která se jí týká, bude tato společnost správcem osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s vaší žádostí. Případně bude společnost, která vás pozve k účasti na akci pro zákazníky, správcem údajů zpracovávaných pro danou akci. Seznam společností skupiny RUAG a jejich kontaktních údajů najdete na webových stránkách www.ruag.com. 

Máte-li jakékoli dotazy nebo požadavky ohledně zpracování vašich osobních údajů, můžete se obrátit na oddělení ochrany osobních údajů skupiny RUAG na adrese data.protection(at)ruag.com.

2. Kdy jsou uplatňovány tyto zásady ochrany osobních údajů?

Toto oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje na veškeré zpracování osobních údajů v souvislosti se všemi našimi obchodními činnostmi ve všech našich obchodních oblastech. Vztahuje se na zpracování historických i budoucích osobních údajů.

Upozorňujeme, že mohou platit samostatná oznámení o ochraně osobních údajů, například pro zaměstnance, uchazeče o práci a návštěvníky veletrhů, burz práce a podobných akcí. Tyto zásady najdete na stránce www.ruag.com/en/privacy.

3. Jaké osobní údaje zpracováváme a pro jaké účely?

Osobní údaje můžeme zpracovávat v následujících situacích a pro následující účely:

Komunikace: Osobní údaje můžeme zpracovávat, když kontaktujete skupinu RUAG nebo když skupina RUAG kontaktuje vás, například když se obrátíte na naše oddělení služeb zákazníkům, napíšete skupině RUAG či nám zavoláte. V takovém případě obvykle můžeme zpracovávat jména a kontaktní údaje a obsah a časové údaje příslušných zpráv. Tyto údaje můžeme používat k tomu, abychom vám poskytli informace, vyřídili vaši žádost a komunikovali s vámi. V rámci skupiny také můžeme vaše zprávy předávat dál, například když se vaše žádost týká jiného subjektu skupiny RUAG.

Návštěva webových stránek; používání aplikací: Pokud navštívíte naše webové stránky nebo si nainstalujete aplikaci od skupiny RUAG, můžeme automaticky shromažďovat údaje, mezi něž patří váš prohlížeč, adresa IP vašeho počítače, váš poskytovatel služeb internetu, stránky, ze kterých jste přešli na naše webové stránky, doba trvání vaší návštěvy našich webových stránek a typ zařízení, které používáte (například počítač, chytrý telefon či tablet a příslušný operační systém). Můžeme rovněž uchovávat záznamy o stránkách, které si během své návštěvy zobrazíte. Tyto údaje mohou sloužit ke zlepšení způsobu fungování našich webových stránek, pro statistické účely či ke správě systémů. Můžeme také používat „soubory cookie“, což jsou malé textové soubory, které se dočasně či trvale uloží ve vašem zařízení při návštěvě našich webových stránek. Soubory cookie shromažďují jejich loajality (řízení vztahů se zákazníky).

Administrativa: Osobní údaje můžeme zpracovávat z důvodu naší interní administrativy a administrativy v rámci skupiny. Osobní údaje můžeme například zpracovávat v souvislosti s oblastí IT nebo správou nemovitostí. Dále můžeme osobní údaje zpracovávat pro účetní a archivační účely a obecně pro účely kontroly a zlepšování interních procesů.

Firemní transakce: Osobní údaje můžeme dále zpracovávat pro účely přípravy a zpracování firemních a jiných transakcí.

Žádosti o práci: Osobní údaje můžeme dále zpracovávat, pokud se u nás budete ucházet o práci. Obecně platí, že požadujeme obvyklé údaje a dokumenty a také ty uvedené v pracovním inzerátu. Pokud budete chtít informace o způsobu, jakým zpracováváme vaše osobní údaje shromažďované při žádosti o práci, přečtěte si prosím naše oznámení o ochraně osobních údajů pro uchazeče o práci (odkaz na něj je uveden výše v tomto dokumentu).

Pracovní poměr: Zpracováváme osobní údaje našich zaměstnanců v průběhu jejich pracovního poměru. V tomto ohledu platí samostatné oznámení o ochraně osobních údajů pro zaměstnance skupiny RUAG.

Dodržování zákonných požadavků: Osobní údaje můžeme zpracovávat z důvodu dodržování zákonných požadavků. Patří k nim například provozování programu pro oznamovatele podezření na přestupky, interní vyšetřování či zpřístupnění dokumentů úřadu, pokud k tomu máme důvod nebo pokud nám to nařizuje zákon. V této souvislosti můžeme zpracovávat jména a dokumentaci či výpovědi týkající se vás nebo třetí strany.

Ochrana práv: V různých situacích můžeme zpracovávat osobní údaje, abychom chránili svá práva, například při podání žaloby u soudu či mimo soud a u místních a zahraničních úřadů, případně při naší obhajobě proti žalobám. Například abychom objasnili předpokládaný výsledek soudních řízení nebo předložili dokumenty některému úřadu. Úřady také mohou požadovat, abychom jim zpřístupnili dokumenty obsahující osobní údaje.

Osobní údaje zpracováváme z následujících důvodů:

 • Plnění smlouvy.
 • Oprávněný zájem. To zahrnuje například zájem o péči o zákazníka a komunikaci se zákazníky mimo plnění smlouvy, marketingové činnosti, lepší poznávání našich zákazníků a dalších osob, zdokonalování produktů a služeb a vývoj nových, boj s podvody a prevence a vyšetřování přestupků při ochraně zákazníků, zaměstnanců a dalších osob a údajů, ochrana tajemství a aktiv skupiny RUAG, při zajištění zabezpečení v oblasti IT, zejména v souvislosti s používáním webových stránek, aplikací a další infrastruktury IT, při zajištění a organizaci provozu podniku včetně provozu a dalšího vývoje webových stránek a dalších systémů, při správě a rozvoji společnosti, při prodeji nebo nákupu společností, částí společností a dalších aktiv a při prosazování či obhajobě právních nároků.
 • Na základě souhlasu, kdy byl tento souhlas získán samostatně.
 • Dodržování zákonných a regulačních povinností.

Obecně nemáte žádnou povinnost, sdělovat nám své osobní údaje. Určité údaje však musíme shromažďovat a zpracovávat, abychom mohli uzavřít a plnit smlouvu, a také pro další účely.

4. S kým sdílíme vaše osobní údaje?

Naši zaměstnanci mají přístup k vašim osobním údajům pouze v případě, že je potřebují pro uvedené účely a pro svou práci. Při nakládání s vašimi osobními údaji jednají podle našich pokynů a jsou povinni zachovávat jejich důvěrnost a tajemství. Vaše osobní údaje také můžeme předávat dalším právním subjektům skupiny RUAG pro účely interní administrativy v rámci skupiny a pro různé účely zpracování uvedené v tomto oznámení o ochraně osobních údajů. To znamená, že vaše osobní údaje mohou být pro příslušné účely také zpracovávány a kombinovány s osobními údaji pocházejícími od jiného právního subjektu skupiny RUAG.

Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit také externím poskytovatelům služeb, kteří naším jménem provádějí určité obchodní operace („zpracovatelé“), zejména:

 • Služby v oblasti IT (například úložiště dat, cloudové služby, datová analytika atd.).
 • Poradenské služby (například daňoví poradci, právní zástupci, poradci pro řízení firmy, náboráři atd.).
 • Logistika při dodávání zboží.
 • Administrativní služby (například správa nemovitostí).
 • Obchodní informace a vymáhání dluhů.

Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit i v jiných případech:

 • Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit třetím stranám (například úřadům), pokud to vyžaduje zákon. Také si vyhrazujeme právo zpracovávat vaše osobní údaje, abychom mohli plnit soudní příkazy nebo podávat žaloby či se proti nim bránit, případně z jiných zákonných důvodů, pokud to budeme považovat za nezbytné.
 • Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit třetím stranám (například nabyvateli), pokud je to nezbytné pro firemní transakci.

5. Kdy zpřístupňujeme vaše osobní údaje do třetích zemí?

Příjemci vašich osobních údajů (oddíl 4) se mohou nacházet v zahraničí, a to i v zemích mimo Švýcarsko, EU nebo EHP, v nichž nemusejí platit zákony chránící vaše osobní údaje ve stejné míře jako zákony ve Švýcarsku, EU či EHP. Pokud vaše osobní údaje zpřístupníme příjemci z takové země, obvykle s ním uzavřeme dohodu o předání údajů, aby byla zajištěna dostatečná ochrana vašich osobních údajů včetně smluv. Budete-li potřebovat další informace o této záležitosti, obraťte se prosím na oddělení ochrany osobních údajů skupiny RUAG (data.protection(at)ruag.com).

6. Jak chráníme vaše osobní údaje?

Používáme vhodné technické a organizační bezpečnostní procesy sloužící k zabezpečení vašich osobních údajů, jejich ochraně před neoprávněným či nezákonným zpracováním a prevenci rizika ztráty, neúmyslné úpravy, neúmyslného zpřístupnění a neoprávněného přístupu.

7. Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje uchováváme jen po dobu nezbytně nutnou pro účely, pro které byly údaje shromážděny, nebo z důvodu dodržování zákonných povinností vztahujících se na uchovávání záznamů.

8. Jaká máte práva s ohledem na vaše osobní údaje?

Platné zákony vám dávají následující práva: Mimo jiné můžete požádat o přístup ke svým osobním údajům, které zpracováváme, požádat nás o jejich opravu či výmaz, požádat o vrácení osobních údajů, které jste nám poskytli, nebo o jejich předání osobě dle svého výběru ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Dále můžete odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů, pokud jste ho skupině RUAG poskytli. Dále máte právo podat stížnost na způsob použití vašich osobních údajů u úřadu pro ochranu osobních údajů.

9. Kontaktní údaje

Máte-li jakékoli dotazy nebo chcete-li uplatnit svá práva s ohledem na zpracování vašich osobních údajů, obraťte se na oddělení ochrany osobních údajů skupiny RUAG (data.protection(at)ruag.com).

_________________________________________________

B. Oznámení o ochraně osobních údajů pro veletrhy a podobné akce skupiny RUAG

1. Kategorie vašich osobních údajů a účely, pro které je zpracováváme
2. Právní základ zpracování vašich osobních údajů skupinou RUAG
3. Zdroje, ze kterých jsme získali vaše osobní údaje
4. Doby uchovávání
5. Předávání vašich osobních údajů třetím stranám
6. Předávání vašich osobních údajů třetím stranám do zemí mimo Evropskou unii
7. Musíte nám poskytovat své osobní údaje?
8. Vaše práva

Ochrana osobních údajů je záležitostí důvěry a vaše důvěra patří mezi základní hodnoty skupiny RUAG a všech jejích právních subjektů, které ji tvoří (dále jen „skupina RUAG“, „my“, „nás“, „nám“ nebo „námi“). Toto oznámení o ochraně osobních údajů („oznámení o ochraně osobních údajů“) vychází z obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU („nařízení GDPR“) a má zajišťovat vysokou úroveň ochrany pro všechny osoby, jejichž osobní údaje skupina RUAG zpracovává v rámci veletrhů a podobných akcí, a rovněž dodržování nařízení GDPR ze strany společností skupiny RUAG mimo EU. Veškeré vaše údaje („osobní údaje“) můžeme zpracovávat pro naše vlastní účely a pro tyto účely jsme tedy správcem vašich osobních údajů. Bližší informace o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje, najdete v našem oznámení o ochraně osobních údajů skupiny RUAG na stránce www.ruag.com/en/privacy.

1. Kategorie vašich osobních údajů a účely, pro které je zpracováváme

Můžeme zpracovávat vaše firemní kontaktní údaje (např. jméno, pozici, firemní e-mailovou adresu, firemní telefon, oddělení atd.), vaši firemní funkci, informace o vztahu se zákazníkem, jako je váš zájem o naše produkty a služby, a jakékoli další osobní údaje o vás, které jsou součástí sdělení zasílaných vámi či dalšími osobami skupině RUAG. Tyto osobní údaje můžeme zpracovávat pro účely řízení vztahů se zákazníky a rozvoje obchodního vztahu s vámi nebo společností, pro kterou pracujete. Pokud s námi společnost, pro kterou pracujete, uzavře smlouvu, mohou platit další oznámení o ochraně osobních údajů. Vaši e-mailovou adresu můžeme také používat k zasílání marketingových a informačních materiálů. Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro tyto marketingové účely.

2. Právní základ zpracování vašich osobních údajů skupinou RUAG

Abychom zpracovávali vaše osobní údaje, povoluje zákon. Pokud se na naše zpracování vztahuje obecné nařízení EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů („nařízení GDPR“), je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. b) a písm. f) nařízení GDPR který povoluje zpracování osobních údajů pro účely uzavření a plnění smlouvy a pro oprávněné zájmy.

3. Zdroje, ze kterých jsme získali vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje uvedené v oddíle 1.1 výše jsme mohli získat od vás a vašich spolupracovníků, pokud je věc následně řešena s vámi či vaším zaměstnavatelem.

4. Doby uchovávání

Doby uchovávání osobních údajů závisí na účelu činností zpracování. Vaše osobní údaje uvedené v oddíle 1.1 výše budeme uchovávat tak dlouho, dokud to bude nezbytné pro příslušný účel nebo na základě platného zákona.

5. Předávání vašich osobních údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje můžeme poskytovat třetím stranám, které pro nás realizují služby související s účely popsanými v tomto oznámení o ochraně osobních údajů, včetně poskytovatelů hostingu dat. Kromě toho můžeme vaše osobní údaje zpřístupnit, pokud to vyžaduje nebo povoluje zákon či právní postup (např. z důvodu soudního příkazu nebo žádosti donucovacího orgánu), pokud se domníváme, že je zpřístupnění nezbytné či vhodné pro náš oprávněný zájem (např. abychom zabránili újmě nebo finanční ztrátě, v souvislosti s vyšetřováním údajného či skutečného podvodného nebo jiného nezákonného jednání), a pokud prodáme nebo převedeme zcela či zčásti náš podnik nebo aktiva (včetně jeho reorganizace, zániku nebo likvidace).

6. Předávání vašich osobních údajů třetím stranám do zemí mimo Evropskou unii

Třetí strany uvedené v oddíle 2.1, kterým předáváme vaše osobní údaje, se mohou nacházet mimo Evropskou unii. Pro danou zemi nemusí existovat rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně. To znamená, že úroveň ochrany osobních údajů v dané zemi nemusí být srovnatelná s úrovní ochrany osobních údajů v Evropské unii. Vhodnými zárukami, které používáme k zabezpečení vašich osobních údajů v souvislosti s takovým předáváním, jsou tzv. vzorová ustanovení EU.

7. Musíte nám poskytovat své osobní údaje?

Poskytnutí vašich osobních údajů není požadováno zákonem ani smlouvou. To znamená, že nemáte povinnost nám poskytovat své osobní údaje. Pokud nám své osobní údaje neposkytnete, bude to mít za následek to, že s vámi nebudeme schopni komunikovat a případně s vámi a s vaším zaměstnavatelem pokračovat v obchodním vztahu.

8. Vaše práva

Platné zákony o ochraně osobních údajů vám udělují následující práva:

a) Právo na přístup, opravu nebo výmaz vašich osobních údajů.
b) Právo na omezení zpracování nebo právo vznést námitku proti zpracování.
c) Právo sdělit nám, že nechcete dostávat marketingové informace.
d) Za určitých okolností právo požádat o předání některých vašich osobních údajů vám nebo třetí straně, které můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete pomocí údajů uvedených na začátku tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

Pokud naše zpracování vašich osobních údajů vychází z vašeho souhlasu, máte rovněž právo tento souhlas odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost našeho zpracování vycházejícího z vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Chcete-li uplatnit svá práva, obraťte se na oddělení ochrany osobních údajů skupiny RUAG (data.protection(at)ruag.com). Dále můžete podat stížnost na zpracování vašich osobních údajů u úřadu pro ochranu osobních údajů.